Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Digital Learning Systems OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?

Isik, kes on astunud Digital Learning Systems OÜ-iga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis on Digital Learning Systems OÜ-ile oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed, tehingute andmed, peres kasvavate laste arv ja vanus).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete vastutav töötleja on Digital Learning Systems OÜ. Kliendiandmete volitatud töötleja on AS Eesti Post, DPD Eesti AS, ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Kes on kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis

Digital Learning Systems OÜ kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:

ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;

äriühingu korral registrikood;

elukoht/asukoht;

arveldusarve;

kontaktandmed.

tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed)

andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed teenuste kasutamise aktiivsuse, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed);

peres kasvavate laste arv ja vanused

kõiki kliendi poolt edastatud andmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on Digital Learning Systems OÜ-l õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused 

parema kasutajakogemuse saamiseks töötleb Digital Learning Systems järgnevaid andmeid:

  • – ligipääs failidele on vajalik toodete kasutamise võimaldamiseks
  • – ligipääs tehingute andmetele ja peres kasvavate laste kohta, et soovitada tooteid ja teenuseid

Seaduses sätestatud alustel on Digital Learning Systems OÜ-l õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?

Digital Learning Systems OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et:

täita kliendiga sõlmitud lepingut;

kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);

paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid;

täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Millistel juhtudel Digital Learning Systems OÜ avaldab kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Postitusfirmadega osutavate firmadega on Digital Learning Systems OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.

Kuidas Digital Learning Systems OÜ kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

Digital Learning Systems OÜ saadab Klientidele oma pakkumisi ja infot uute toodete kohta.

Kliendil on õigus igal ajal Digital Learning Systems OÜ-iga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega enda www.dilesy.com veebilehel loodud konto vaates või pöördudes e-posti info@dilesy.com vahendusel. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama e-posti info@dilesy.com aadressil.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Isikuandmete töötlemise kord

Digital Learning Systems OÜ töötleb isikuandmeid ainult Kliendi tellitud kauba kätte toimetamiseks ja täita kliendiga sõlmitud lepingut, kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule), paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid, täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Me ei edasta, müü ega avalikusta Kliendi andmeid kolmandatele osapooltele ilma Kliendi eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel.

Meie firma töötleb Kliendi: ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili, kontaktandmeid, laste arvu ja vanust.

Kui Klient on avaldanud soovi saada meie ettevõtte uudiskirju on tal alati õigus nendest loobuda.

Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.

Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Kliendil õigus saata meile e-kiri info@dilesy.com või helistada numbril +372 55519325.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust kirjutage e-posti aadressil info@dilesy.com. Vastame Teie kirjadele tööpäeviti kella 09.00-17.00ni.

Leia parim meie toodete või pakettide seast!

E-pood
Teemapaketid