1. ÜLDOSA

1.1. Käesolevad Digital Learning Systems OÜ teenuste kasutamise tingimused (edaspidi tingimused) on Digital Learning Systems OÜ registrikood 12572150 postiaadress Kalevi tn 15, 51010 Tartu (edaspidi Pakkuja või osapool) ja füüsilise või juriidilise isiku (edaspidi Klient või osapool) vahel, edaspidi ühiselt nimetatud osapooled, sõlmitud Pakkuja Jutupliiatsi seadme ja aastase teemapaketi liitumislepingu (edaspidi leping) lahutamatu osa ja osapooltele täitmiseks kohustuslik.

1.2. Lepingus (sh tingimustes) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1.2.1. esindaja – isik, kes on Pakkuja poolt volitatud esindama Pakkujat teenuste osutamisega seonduvais küsimustes, sh omab õigust Pakkuja nimel sõlmida, muuta ja üles öelda lepinguid;
1.2.2. ettemaks – rahasumma, mida Pakkuja enne lepingu sõlmimist ja/või teenuste osutamise alustamist või lepingu kehtivuse ajal selle täitmise tagamiseks kliendilt nõuda võib;
1.2.3. hinnakiri – Pakkuja poolt kehtestatud dokumendid, mis sätestavad teenuste ja toodete tasumäärad (sh kampaania hinnad), leppetrahvid ja muud Pakkuja kodulehel avaldatud tasud;
1.2.4 isikuandmed – Pakkuja poolt pakutavate ja vahendatavate teenuste osutamise käigus tekkivad andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mille vastutavaks töötlejaks on Pakkuja ja volitatud töötlejaks Pakkuja või Pakkuja poolt määratud isikud;
1.2.5. klienditeenindus – Pakkuja infotelefon, Pakkuja esindaja, iseteenindus või muu Pakkuja infokanal, mida kasutatakse Klientide teenindamiseks ja nõustamiseks, sh lepingute sõlmimiseks, muutmiseks või ülesütlemiseks;
1.2.6. klient on juriidiline või füüsiline isik, kes on sõlminud Pakkujaga lepingu;
1.2.7. kodulehekülg – Pakkuja elektrooniline infokanal, mis asub aadressil www.jutupliiats.ee ning sisaldab Pakkuja teenuste ja toodete kasutamise juhendmaterjale, hinnakirja ja muud kliendile vajalikku ajakohast informatsiooni;
1.2.8. salasõna – kliendi poolt määratud tähe ja/ või numbrikombinatsioon, mis identifitseerib kliendi ning mida osapooled kasutavad lepingu ja Pakkujaga seotud muude toimingute teostamiseks, seejuures vastutab Klient oma salasõna avalikustamise eest kolmandatele isikutele;

1.2.9. Aastane teemapakett – Pakkuja poolt osutatav ja koostöös kolmandate osapooltega pakutav teenuspakett, mis sisaldab jutupliiatsi seadet, laadimisjuhet, adapterit, täringut, 6 erinevat toodet (raamatut ja/või mängukaarte);
1.2.11. tasud – Pakkuja poolt oma hinnakirjaga kehtestanud kuumaksed;
1.2.17. teenuspakett – lepinguga fikseeritud kindel kogum teenuseid ja tooteid.

2. LEPINGU SÕLMIMINE JA MUUTMINE

2.1. Iga paketi kohta sõlmivad Pakkuja või Pakkuja esindaja ja teenuseid kasutada sooviv isik tähtajalise Lepingu. Leping sõlmitakse e-poes tellimuse esitamise ning esimese osamakse tasumisel. Aastase teemapaketi tellimisel on alati tegemist tähtajalise lepinguga.

2.2. Lepingu sõlmimisel või muutmisel peab teenuseid kasutada sooviv isik:
2.2.1. esitama Pakkujale kõik vajalikud Pakkuja poolt nõutavad andmed ja dokumendid, kusjuures Pakkujal on õigus kontrollida esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning vajadusel andmeid salvestada ja teha dokumentidest koopiaid;
2.2.2. tutvuma Pakkuja kodulehel www.jutupliiats.ee Pakkuja teenuste kasutamise tingimuste, hinnakirja, teenuste ja seadmete kasutamise juhendmaterjalidega ning teiste teenust puudutavate dokumentidega, mis on sõlmitud lepingu lahutamatuks osaks ning millele lepingus on viidatud;
2.2.3. tasuma Pakkuja nõudel ettemaksu ja/või kõik lepingu sõlmimisel tasumisele kuuluvad summad.

2.3. Lepingu sõlmimise või muutmisega
kinnitab klient, et:
2.3.1. ta on läbi lugenud, mõistnud ja nõustub Pakkuja tingimuste, sh (lisa)teenuste ja kampaania tingimuste, hinnakirja ning teenuste ja seadmete kasutamise juhendmaterjalidega;

2.3.2. ta on andnud Pakkujale, Pakkuja esindajale või koostööpartnerile õiguse töödelda kliendi isikuandmeid, postiaadressi ja elektroonilisi kontaktandmeid teenuse osutamiseks ning lepingute edastamiseks õigusaktidega ettenähtud korras ja ulatuses;

2.3.3. tellides või kasutades teenust, mis eeldab kliendiga seotud andmete edastamist kolmandatele isikutele, kes on seotud konkreetse teenuse osutamisega, on Klient eelnevalt nõustunud enda kohta andmete edastamisega, mis on otseselt vajalikud soovitud teenuse kasutamiseks ning nõustub sellisest teenusest tulenevate võimalike kohustuste täitmisega.

2.4. Pakkujal on õigus keelduda lepingu
sõlmimisest või leping ei jõustu, kui:
2.4.1. isik ei esita tema identifitseerimiseks või temale teadete edastamiseks vajalikke Pakkuja poolt nõutud andmeid või dokumente;
2.4.2. isik on esitanud Pakkujale ebaõigeid või puudulikke andmeid;
2.4.3. füüsiline isik on piiratud teovõimega ning tal puudub seadusliku esindaja nõusolek;
2.4.4. isik on võlgu Pakkujale või pakkuja esindajale teenuse eest;
2.4.5. isiku suhtes toimub pankrotimenetlus;
2.4.6. juriidiline isik on likvideerimisel.

2.5. Lepingu sõlmimise korral alustab Pakkuja teenuse osutamist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 10 (kümnendal) tööpäeval või hilisemal osapoolte poolt kokkulepitud tähtajal. Pakkujal on õigus kliendi poolt esitatud andmete kontrollimisel ilmnenud puuduste, erinevuste või muude takistavate asjaolude korral (sh ettenähtud summade tasumine) pikendada teenuse osutamise tähtaega ning nõuda Kliendilt puuduste kõrvaldamist mõistliku aja jooksul. Pakkujal on õigus lepingust taganeda, kui Klient ei kõrvalda esinenud puudusi ettenähtud tähtajaks.

3.KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Kliendil on õigus:
3.1.1. nõuda Pakkujalt lepingust tulenevate kohustuste täitmist;
3.1.2. kasutada pärast lepingu sõlmimist selles kokku lepitud teenuseid tingimustes, sh kampaania ja teenuspaketi tingimustes ettenähtud korras;
3.1.3. tellida ja kasutada Pakkuja teenuseid vastavalt lepingule, kehtivale hinnakirjale ning teenuste ja seadmete kasutamise juhendmaterjalidele;
3.1.4. teha Pakkujale ettemakseid tema poolt tulevikus kasutatavate teenuste eest;
3.1.5. taotleda enammakstud summa tagastamist (tagastamiseks teeb Klient vastava sisulise avalduse Pakkuja email aadressile info@dilesy.com ning Pakkuja kannab summa kliendi avalduses märgitud arveldusarvele 5 tööpäeva jooksul alates avalduse saamisest);
3.1.6. taotleda Pakkujalt juhiseid teenuste, sh seadmete asjatundlikuks ja ohutuks kasutamiseks;
3.1.7. esitada Pakkujale avaldusi, ettepanekuid ja pretensioonide korral kirjalikke kaebusi;
3.1.8. saada Pakkujalt või tema esindajalt teavet talle osutatavate teenuste kohta, sh tingimuste, hinnakirja, Pakkuja teenuse kvaliteedi ja talle tasumiseks esitatud arvete kohta;
3.1.9. saada teavet tema isikuandmete kasutamise kohta vastavalt kehtivatele õigusaktidele, sh tutvuda Pakkuja poolt lepingu täitmise käigus kogutud kliendi isikuandmetega;
3.1.10. nõuda Pakkujalt tema andmete töötlemise lõpetamist lepingu lõppemisel.
3.1.11. üles öelda leping käesolevates tingimustes sätestatud korras.

3.2. Klient on kohustatud:
3.2.1. täitma lepingutingimusi, Pakkuja teenuste ja seadmete kasutamise juhendmaterjale ning kehtivate õigusaktide nõudeid;
3.2.2. tasuma talle osutatud teenuste eest tähtaegselt ja kehtestatud hinnakirja ning arvelduskorra kohaselt;
3.2.3. esitama Pakkuja poolt nõutavad andmed ja dokumendid;
3.2.4. teavitama Pakkujat esimesel võimalusel kirjalikult taasesitataval viisil järgmistest asjaoludest:

3.2.4.1. oma nime (sh ärinime), aadressi, kontakttelefoni või teiste kliendi rekvisiitide muutumisest koos uute andmete esitamisega;
3.2.4.2. teistest asjaoludest, mis võivad mõjutada lepinguliste kohustuste täitmist.
3.2.5. Klient on kohustatud hüvitama Pakkuja kulud, mis on seotud kliendilt võlgnevuse sissenõudmisega, sh kulutused võlgnevuse sissenõudmises osalevate Pakkuja esindajana tegutsevate isikute teenuste eest.

3.2.6. Tähtaegse lepingu lõpetamisel, ülesütlemisel kohustub Klient hüvitama liitumislepingu alusel saadud teenuste ja toodete hinnasoodustuse ning paketis sisalduva seadme hinna jäägi (võttes arvesse lepingu sõlmimisel kehtinud seadme täishinda ning tähtajalise lepingu lõpuni jäävat perioodi).

4. PAKKUJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Pakkujal on õigus:
4.1.1. nõuda kliendilt lepingu (sh selle lahutamatuks osaks olevate tingimuste) täitmist;
4.1.2. ühepoolselt muuta ja/või täiendada tingimusi või kehtestada uued tingimused ja/või hinnakirja või kehtestada uus hinnakiri, teatades sellest kliendile tingimustes ettenähtud korras;
4.1.3. ühepoolselt muuta ja/või täiendada teenusekirjeldusi, kasutusjuhendeid ning kvaliteedinõudeid viies muudatused sisse kodulehel ning teavitades Klienti e-kirja teel;
4.1.4. nõuda kliendilt enne temale teenuste osutamist ettemaksu;
4.1.5. nõuda kliendilt tasude ja/või leppetrahvi (punktis 6.4 sätestatud summas) maksmist;
4.1.6. ette teatamisel peatada Kliendile teenuste osutamine, kui Klient rikub lepingu tingimusi või kui Klient ei ole teavitanud Pakkujat oma andmete muutumisest ning saadetud arved tagastatakse Pakkujale märkega, et Klient ei asu antud aadressil;
4.1.7. töödelda kliendi andmeid, sh füüsilisest isikust kliendi isikuandmeid lepingu või sellega seotud lepingute täitmise tagamiseks, vaidluste lahendamiseks ning rikkumisega seonduvate asjaolude väljaselgitamiseks ja tõendamiseks või muul seadusest tuleneval põhjusel;
4.1.8. loovutada nõudeid kliendi vastu kolmandatele isikutele kliendi nõusolekust sõltumata;

4.2. Pakkuja on kohustatud:
4.2.1. täitma lepingut (sh selle lahutamatuks osaks olevaid tingimusi);
4.2.2. osutama, vahendama või pakkuma koostöös kolmandate isikutega kliendile teenuseid vastavalt lepingule;
4.2.3. väljastama kliendi soovil talle teavet teenuste kohta (sh Pakkuja tingimuste, hinnakirja, kliendile osutatud teenuste ja tasumiseks esitatud arvete kohta);
4.2.4. hoidma saladuses andmeid kliendi kohta, mis on talle teatavaks saanud teenuste osutamise käigus ning avaldama neid üksnes kliendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest;
4.2.5. kliendi andmeid töötlevate Pakkuja esindajate ning koostööpartnerite lepingutes sätestama edastatud andmete konfidentsiaalse käitlemise nõuded;

4.2.6. peatama või üles ütlema lepingu kliendi vastava avalduse alusel seaduses ja/või tingimustes sätestatud viisil ja korras;
4.2.7. teatama kliendile Pakkuja kodulehe kaudu Pakkuja aadressi või kontaktnumbrite muudatustest;
4.2.8. tagama teenuste osutamise kvaliteedi;
4.2.9. teavitama Klienti kas Pakkuja kodulehe vahendusel (www.jutupliiats.ee) või kirjalikult koos selgitustega lepingu muutmise kavatsusest vähemalt üks kuu ette. Kliendil on õigus muudatustega mittenõustumise korral leping üles öelda;
4.2.10. esitama kliendile arved ja informeerima Klienti võlgnevustest. Arve esitatakse Kliendile e-posti teel Kliendi poolt määratud e-posti aadressile või posti teel Kliendi poolt määratud aadressile. Klienti võidakse teavitada võlgnevusest tekstisõnumi teel, kui Kliendi arve tasumine on hilinenud üle 14 päeva ning lisaks posti teel kui Klient on arve maksmisega viivitanud üle 30 päeva;
4.2.11. vaatama läbi Kliendi kirjalikud avaldused või kaebused ning vastama neile viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul. Juhul, kui viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul ei ole võimalik kliendile vastata, teavitab Pakkuja sellest kirjalikult Klienti ja määrab uue mõistliku tähtaja;
4.2.12. taastama kliendile teenuste osutamise endises ulatuses 1 kuu jooksul arvates teenuste osutamise peatamise aluseks olnud asjaolu kõrvaldamisest;
4.2.13. peatama Pakkuja poolt kliendi isikuandmete avaldamise, mille õigsus on kliendi poolt vaidlustatud, kuni õigete isikuandmete väljaselgitamiseni.
4.2.14. anda kliendile juhiseid teenuste ohutuks kasutamiseks ning nende kvaliteedi tagamiseks.

5. ARVELDUSTE KORD

5.1. Pakkuja tasud on fikseeritud hinnakirjaga, mis on avaldatud Pakkuja kodulehel.
5.2. Pakkuja poolt osutatud, vahendatud või koostöös kolmandate isikutega pakutavate teenuste eest arveldamisel juhindutakse osapoolte vahel kokkulepitud lepingu tingimustest ja nende osutamise ajal kehtinud hinnakirjast.
5.3. Pakkuja arve on ettemaksu arve, mis edastatakse kliendile koos teenusena edastatava paketi saadetisega, arveldusperioodi pikkus on neliteist (14) päeva.

5.4. Pakkuja saadab kliendi arve elektroonilisel kujul kliendi soovi korral lisaks ka e-posti aadressile, kliendi postiaadressile paberkandjal või muul osapoolte vahel kokkulepitud viisil.

5.5. Arve mittekättesaamine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda kasutatud teenuste ja ostetud seadme eest õigeaegselt. Pakkuja ei vastuta postiteenistus(t)e nõuetele mittevastava töö, elektroonilise postkasti mittetoimimise või elektroonselt edastatavate arvete saatmisel esineda võivate tõrgete eest. Arve mittesaamisel on Klient kohustatud viivitamatult teavitama Pakkujat arve mittekättesaamisest hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks. Pakkuja klienditeenindus väljastab kliendi soovil lisateavet arve, sh tasumisele kuuluva summa kohta.

5.6. Kui Klient ei ole teatanud Pakkujale punktis 4.4.1 fikseeritud andmete või teiste juriidiliste rekvisiitide muutusest, loetakse Pakkuja poolt temale muutmata andmete alusel koostatud ja edastatud dokumendid, sh muu teave (nt teenusarved, meeldetuletused vms) esitatuks õigete andmetena. Eeltoodu kehtib analoogselt esindaja muutuse korral esindaja poolt tehtud tehingute osas.

5.7. Pakkujal on õigus nõuda kliendilt varasemalt arveldamata, kuid kliendi poolt kasutatud teenuse eest tasumist.

5.8. Pakkujal on õigus nõuda kliendilt ettemaksu.

5.9. Klient kohustub tasuma arve Pakkuja arveldusarvele hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel näidatud summa on laekunud Pakkuja arveldusarvele ja maksekorraldusele on märgitud kliendi õiged andmed, sealhulgas kliendinumber.
5.9.1. Maksetähtpäevaks tasumata summalt on Pakkujal õigus nõuda kliendilt viivist. Viivist arvestatakse alates arvele märgitud maksetähtpäevale järgnevast kalendripäevast 0,15% tasumata summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.
5.10. Klient on kohustatud tasuma teenustasud, mis on seotud arvete tasumisega (pangaülekande tasu jne).

5.11. Kui leping lõpeb kliendipoolse ülesütlemisega, on Klient kohustatud lepingu lõppemise päevaks tasuma Pakkujale seni tasumata arved, olenemata maksetähtajast, ja tasud teenuste eest, mis on talle jooksval kuul osutatud.

6.TÄHTAJALISE LEPINGU LISATINGIMUSED

6.1. Klient, kes ostab Pakkujalt teemapaketi või saab Pakkujalt mõne muu soodustuse, mille kasutamine eeldab tähtajalise lepingu sõlmimist, sõlmib Pakkuja tähtajalise Lepingu. Tähtajaline leping kestab üks (1) kalendriaasta alates liitumislepingu sõlmimisest.

6.2. Eeldatakse, et tähtajalise lepingu sõlminud klient kasutab Pakkuja teenust kogu tähtajalise lepingu tähtaja jooksul.

6.3. Tähtajalise lepingu peatamisel peatub tähtajalise lepingu tähtaja kulg. Tähtajalise lepingu peatatuse lõpetamisel jätkub tähtajalise lepingu tähtaja kulg kliendile teenuste osutamise jätkamise päevast.

6.4. Tähtajalise lepingu Kliendi poolse ülesütlemise korral, on Klient kohustatud Pakkuja esimesel nõudmisel tasuma leppetrahvi summas 25 EUR vastavalt hinnakirjale, mis hüvitab kliendile antud teenuse hinna soodustuse ja soodushinnaga või paketis sisaldunud seadme maksumuse. Kliendil on õigus ilma leppetrahvi tasumata tingimuste punktis 10.9 sätestatud korras leping üles öelda kui see on tingitud Pakkuja poolt ühepoolselt tingimuste muutmisest ja/või täiendamisest.

6.5. Tähtajalise lepingu ülesütlemise korral, sõltumata sellest, kas tähtajalise lepingu ütles üles Klient või Pakkuja, on Klient kohustatud Pakkuja nõudmisel hüvitama soodushinnaga ostetud seadme väärtuse, mis arvutatakse võttes arvesse ostukuupäeval kehtinud seadme täishinda ning Kliendi tähtajalise lepingu lõppemiseni jäävat perioodi.

6.6. Pärast tähtajalise lepingu tähtaja möödumist lõppeb leping automaatselt.

7. LEPINGU ÜLESÜTLEMINE

7.1. Kui Pakkuja soovib lepingut üles öelda, saadab ta kliendile vastava kirjaliku teate või teavitab Klienti tema sidevahendi kaudu. Kui Klient soovib lepingut üles öelda, esitab ta vastava avalduse Pakkuja klienditeenindusele. Pakkujal on õigus nõuda Kliendilt ülesütlemise avalduse esitamist kirjalikus vormis. Lepingust võib taganeda trahvivabalt neliteist (14) päeva jooksul alates lepingutingimuste ja toote või toodete kätte saamisest juhul kui neid ei ole kasutatud. Tooted tuleb tagastada rikkumata kujul koos arve ja kirjaliku seletusega Pakkuja lao aadressil Uus tn 5, Pärnu.

7.2. Pakkujal on õigus leping ette teatamata ühepoolselt üles öelda, kui:
7.2.1. kliendile teenuste osutamist on piiratud või teenuste osutamine kliendile on peatatud mõnel alljärgneval alusel ning see alus ei ole ära langenud ühe (1) kuu jooksul:
7.2.1.1. Klient on hilinenud temale osutatud teenuse eest tasumisega üle 14 päeva;
7.2.1.2. Klient rikub oluliselt lepingu tingimusi, milleks loetakse muuhulgas
tingimuste punktide 3.2.2 ja 3.2.4.1 rikkumist;
7.2.1.3. lepingu kehtivuse ajal ilmneb, et Klient on lepingu sõlmimisel esitanud ebaõigeid isikuandmeid.

7.3. Sõltumata sellest, kas lepingu ütleb üles Klient või Pakkuja, jäävad lepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud osapoolte õigused ja kohustused kehtima nende nõuetekohase täitmiseni, sh jääb kehtima kliendi kohustus tasuda Pakkujale tasumata arved. Lepingu ülesütlemine ei katkesta ega peata viiviste arvestamist tasumata summadelt ega vabasta Klienti viiviste tasumise kohustusest. Klient on kohustatud hüvitama kõik võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulud.

8. PAKKUJA VASTUTUS

8.1. Pakkuja poolt lepingu või teenuste kasutamise tingimuste süülise rikkumise korral on Kliendil õigus nõuda Pakkujalt talle

vastava rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist. Muude kliendi kahjude eest Pakkuja ei vastuta.

8.2. Kui osapoole kohustuste täitmise teeb osaliselt või täielikult võimatuks vääramatu jõud, milleks on asjaolu, mida osapool ei saa mõjutada, sealhulgas, kuid mitte ainult, tulekahju, plahvatus, loodusõnnetus, sõda, streik, elektrikatkestus, äike, muud erakordsed ilmastikuolud sh tugev vihma- või lumesadu, tugev tuul jne, siis osapool ei vastuta kohustuse täitmata jätmise eest, kuni selline asjaolu kohustuste täitmist takistab.

8.3. Kahju hüvitamist saab Klient taotleda üksnes juhul, kui ta on Pakkujat tekkinud kahjust teavitanud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe (2) kuu jooksul pärast kahju avastamist ja kaheteistkümne (12) kuu jooksul pärast kahju tekkimist.

8.4. Garantii: Pakkuja garanteerib seadme/toodete töökorras oleku. Juhul, kui ilmneb seadme osal või osadel tehase või mõnel muul põhjusel tekkinud rike või praak, vahetab pakkuja seadme tasuta välja kuni 2 aasta jooksul alates lepingu sõlmimisest. Kusjuures Jutupliiatsi seadmele on garantii 2 aastat.

9. MUUD TINGIMUSED

9.1. Leping muudab kehtetuks kõik osapoolte vahel varem sõlmitud suulised ja kirjalikud kokkulepped ja/või lepingud, kinnitused ja muu osapoolte vahelise korrespondentsi Pakkuja teenuste ja/või lepingu kohta .

9.2. Osapoolte lepingust tulenev suhtlus toimub lihtkirjalikult taasesitatavas vormis, kui tingimustes ei ole sätestatud teisiti. Kirjaliku teate saadab Pakkuja Kliendile Lepingus märgitud postiaadressil paberkandjal või e-posti aadressil elektrooniliselt ning see loetakse kliendile edastatuks pärast nelja kümne kaheksa (48) tunni möödumist kliendile väljasaatmisest. Osapooled võivad kokku leppida oma vahelise suhtluse teistsugustes vormides.

9.3. Ühekordne, lühiajaline või perioodiline soodustus, mille Pakkuja on kliendile teinud, ei mõjuta teisi lepingust tulenevaid osapoolte õigusi ja kohustusi, välja arvatud juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti.

9.4. Pakkuja võib lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele

isikutele üle anda, võõrandada või loovutada ilma kliendi nõusolekuta tingimusel, et sellega ei vähene lepingu täitmise tõenäosus. Klient võib seda teha Pakkuja nõusolekul ning eeldusel, et täidetud on tema senised lepingust tulenevad kohustused.

9.5. Kaebuse korral tuleb kliendil pöörduda Pakkuja klienditeeninduse poole. Pakkuja vaatab kaebuse läbi võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui tingimustes ette nähtud tähtaja jooksul, ja teatab oma otsusest olenevalt kliendi soovist kas suuliselt, kirjalikult posti teel või elektrooniliselt e-posti teel.

9.6. Poolte vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, lahendatakse vaidlus kas Tarbijakaitseameti juures tegutsevas tarbijakaebuste komisjonis või Harju Maakohtus. Tarbijaga seotud vaidlused lahendatakse tarbija elukohajärgses kohtus. Kaebuse lahendamine tarbijakaebuste komisjonis ei välista poolte õigust pöörduda kohtu poole.

9.7. Tingimuste muutmine
9.7.1. Pakkujal on õigus ühepoolselt muuta ja/või täiendada tingimusi või kehtestada uued tingimused juhul, kui seda tingivad muudatused kehtivates õigusaktides või tavades, vastava valdkonna või teenuste tehnilisest või sisulisest arengust, Klientidele teenuste kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomisest või vajadusest täpsustada teenuste osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid.
9.7.2. Tingimuste muudatustest ja/või täiendustest või uutest tingimustest teatab Pakkuja kliendile teate avaldamisega Pakkuja interneti koduleheküljel või saates muudatused ja/või täiendused või uued tingimused kliendile kirjalikult vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste ja/või täienduste või uute tingimus te kehtima hakkamist. Kliendi soovil annab Pakkuja klienditeenindus talle teavet tingimuste muutustest ja/või täiendustest või uutest tingimustest.
9.7.3. Kui Klient ei nõustu tingimuste muudatuste ja/või täiendustega või uute tingimustega, siis on tal õigus leping ilma leppetrahvi tasumata üles öelda, teatades sellest Pakkuja klienditeenindusele ühe (1) kuu jooksul arvates muudatuste ja/või täienduste või uute tingimuste kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti kuni lepingu ülesütlemiseni tekkinud kohustuste täitmisest.

9.7.4. Kui Klient lepingut ühe (1) kuu jooksul arvates muudatuste ja/või täienduste või uute tingimuste kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest massiteabekanalites üles ei ütle, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet nõustuda muudetud ja/või täiendatud tingimustega või uute tingimustega ega oma sellega seoses Pakkuja vastu pretensioone.
9.7.5. Muudetud ja/või täiendatud tingimused või uued tingimused saavad oma jõustumise päevast lepingu lahutamatuks osaks ning osapooltele täitmiseks kohustuslikuks. Varem kehtinud tingimuste sätete või tingimuste kehtivus loetakse sellega lõppenuks.

9.8. Hinnakirja muutmine
9.8.1. Pakkujal on õigus ühepoolselt muuta ja/või täiendada hinnakirja või kehtestada uus hinnakiri. Hinnakirja muudatustest ja/või täiendustest või uuest hinnakirjast teatab Pakkuja kliendile massiteabekanalite vahendusel, Pakkuja interneti koduleheküljel või muul mõistlikul viisil vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste ja/või täienduste või uue hinnakirja kehtima hakkamist.
9.8.2. Kui Klient ei nõustu hinnakirja muudatuste ja/või täiendustega või uue hinnakirjaga, siis on tal õigus leping ilma leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Pakkuja klienditeenindusele ühe (1) kuu jooksul arvates muudatuste ja/või täienduste või uue hinnakirja kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest Pakkuja kodulehel (www.dilesy.com). Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti kohustusest täita Lepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud kohustusi.
9.8.3. Kui Klient Lepingut ühe (1) kuu jooksul arvates muudatuste ja/või täienduste või uue hinnakirja kehtima hakkamise kohta üles ei ütle, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet nõustuda muudetud ja/või täiendatud hinnakirjaga või uue hinnakirjaga ega oma sellega seoses Pakkuja vastu pretensioone.
9.8.4. Muudetud ja/või täiendatud hinnakiri või uus hinnakiri saab oma jõustumise päevast lepingu lahutamatuks osaks ning osapooltele täitmiseks kohustuslikuks. Varem kehtinud hinnakiri loetakse sellega kas täielikult või osaliselt kehtetuks.

9.9. Kui leping (sh selle lahutamatuks osaks olevad tingimused) näeb ette, et kliendi tegevusetust loetakse kliendipoolseks tahteavalduseks, millega kaasneb õiguslik tagajärg, on Pakkuja kohustatud sellest Klienti eelnevalt informeerima ning nimetama tähtaja, mille jooksul on kliendil võimalik vältida nimetatud tagajärje saabumist.

9.10. Kui lepingu (sh selle lahutamatuks osaks olevate tingimuste) üks või mitu sätet muutuvad mis tahes määral kehtetuks, ebaseaduslikuks või kohaldamatuks, ei mõjuta see mingil viisil lepingu kehtivust, seaduslikkust või kohaldatavust juhul, kui leping saab kehtida ilma kehtetu(te) sätteta (säteteta).

10.11. Lepingus (sh selle lahutamatuks osaks olevates tingimustes) reguleerimata küsimustes juhinduvad osapooled kehtivatest õigusaktidest ja tavast.

10.12. Tingimuste eestikeelne tekst on prevaleeriv võõrkeelsete tõlgete suhtes. Tõlke erinevuse korral on prioriteetne eestikeelne tekst.

10.13. Käesolevad tingimused jõustuvad 01.05.2019.a.

Leia parim meie toodete või pakettide seast!

E-pood
Teemapaketid